Register
Homeสวนนกชัยนาท /  ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท
ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 07:29 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท.
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2551 จากแนวคิดของนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทในการพัฒนาด้านการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนนำมาสู่แนวคิดการจัดทำศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาทขึ้น โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในปัจจุบันนี้ ประชาคมดาราศาสตร์ในระดับสากลที่ศึกษาด้านสุริยุปราคา ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการกล่าวถึงสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปี ค.ศ. 1868 ว่าเป็น "King of Siam's Eclipse"

ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ วันที่ 10 กันยายน 2552 ภายในระยะเวลา 300 วัน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 24,250,000 บาท มีขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร และความสูงตัวอาคาร ไม่น้อยกว่า 8 เมตร ตัวอาคารสะดุดตาไปกับนาฬิกาแดดแบบอีควอเทอเรียลที่สามารถอ่านค่าเวลาจากเงาที่เกิดจากแสงอาทิตย์ ตั้งเด่นสง่าอยู่บริเวณด้านหน้าตัวอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท โดยถือเป็นท้องฟ้าจำลองแห่งแรกในจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญประจำจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท ก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา และเพิ่มโอกาสด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและเยาวชน ในการศึกษาและเรียนรู้ดาราศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. เพื่อเป็นแหล่งทัศนศึกษา และเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่อยู่ใกล้โรงเรียน เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและเป็นภาระของผู้สอนในการพานักเรียนไปจัดกิจกรรม
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เกิดเจตคติที่ดีต่อดาราศาสตร์และหันมาศึกษาวิชาดาราศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

องค์ประกอบภายในของศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท ส่วนของนิทรรศการดาราศาสตร์แบ่งเป็น
1. ท้องฟ้าจำลอง
2. โถงรับรอง
3. นิทรรศการดาราศาสตร์พื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น 8 โซน

1. ห้องท้องฟ้าจำลอง
ห้องท้องฟ้าจำลอง จัดแสดงสิ่งต่างๆทางดาราศาสตร์ ที่มีความหลากหลายรูปแบบ โดยภายในสามารถเป็นอาคารลักษณะเป็นโดมเอียง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ 40 คน ต่อรอบ ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ฉายภาพ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ ต่างๆที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการพัฒนากิจกรรมและทักษะกระบวนการทางดาราศาสตร์ตื่นตาด้วยการดูผ่านแว่นตาโพราลอยด์ เสมือนผู้ดูเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ ทำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสนุกสนาน น่าสนใจ เร้าใจ เข้าใจง่ายและไม่น่าเบื่อ ผู้ดูได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพร้อมๆกับการเรียนรู้พื้นฐานความรู้ทางดาราศาสตร์ และเกิดทักษะด้านต่างๆทำให้รับรู้เรื่องราวของดาราศาสตร์อย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยแสดงสื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ / ดาราศาสตร์ แนวการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้และบันเทิง Multimedia และ Animation ทั้งรูปแบบ 2 มิติและแนวการ์ตูนแบบ 3 มิติ

ระบบ 3 D polarized Projection เป็นภาพยนตร์ สารคดีที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อความรู้และความบันเทิงเกี่ยวกับดาราศาสตร์

2. โถงรับรอง
จัดแสดงแบบจำลองระบบสุริยจักรวาล วงโคจรวงกลมดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนแบบย่อส่วน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4,000 มิลลิเมตร รวมถึงส่วนแสดงแบบจำลองทรงกลมท้องฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร

3. นิทรรศการดาราศาสตร์ พื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น 8 โซน ดังนี้
โซนที่ 1 ดาราศาสตร์ไทย ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นกำเนิดดาราศาสตร์ไทยโดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงแบบจำลองอุปกรณ์การคำนวณดาราศาสตร์ในอดีต โดยจัดแท่นแสดงแบบจำลอง ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณดาราศาสตร์ในอดีตและป้ายแสดงข้อมูลประวัติของดาราศาสตร์ไทย โดยมีการตกแต่งพื้นที่ได้อย่างสวยงามเหมาะสมกับสิ่งแสดงภายในโซน
โซนที่ 2 ระบบสุริยะและอวกาศ เป็นการจัดแสดงชุดแบบจำลองโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ จัดจำลองดาวเคราะห์ต่างๆแบบผ่าซีกที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร เพื่อแสดงโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์และดาวเนปจูน โดยแต่ละจุดมีการจัดแสดงให้ความรู้เรื่องโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์ต่างๆ
โซนที่ 3 ดวงดาวบนท้องฟ้า โซนที่จัดแสดงกลุ่มดาวบนท้องฟ้า จุดเด่นที่น่าสนใจคือ มีการสร้างโดมท้องฟ้าจำลองติดไฟเป็นรูปกลุ่มดาวต่างๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,250 มิลลิเมตร และบริเวณโดยรอบจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มดาวบนท้องฟ้า
โซนที่ 4 รู้จักดวงจันทร์ ดาวหางและดาวตก เป็นการจัดแสดงแบบจำลองดวงจันทร์แบบผ่าซีกเพื่อแสดงโครงสร้างภายใน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์ ดาวหางและดาวตกในความรู้เรื่องดวงจันทร์ ข้างขึ้น – ข้างแรม ดาวหางและดาวตก
โซนที่ 5 รู้จักกับกล้องดูดาว เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์กับแบบจำลองตัวอย่างกล้องโทรทรรศน์แบบผ่าซีกแสดงโครงสร้างภายใน ขนาดประมาณ 300 มิลลิเมตร จำนวน 3 แท่น ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงและกล้องโทรทรรศน์แบบผสม
โซนที่ 6 การเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศ เป็นการจัดการแสดงให้ความรู้ในเรื่องชั้นบรรยากาศและการสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร โซนนี้จะมีการจัดแสดงแบบจำลองยานอวกาศและดาวเทียมของไทยและต่างประเทศ แขวนอยู่บนเพดาน นักท่องเที่ยว และมุมสำหรับถ่ายภาพกับนักบินอวกาศเจาะช่องสำหรับถ่ายรูป โดยจัดบรรยากาศพื้นเสมือนพื้นผิวดวงจันทร์ ขนาด 1,500 *800 มิลลิเมตร ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
โซนที่ 7 มหัศจรรย์ดาราศาสตร์ เรียนรู้และสนุกไปกับคำถามคำตอบเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ จำลองพื้นผิวของดาวอังคาร พร้อมแบบจำลองยานอวกาศ บอร์ดคำถามคำตอบเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ จุดเด่นของโซนนี้คือมีนวัตกรรมของสื่อรูปแบบใหม่ระบบสัมผัสแห่งจินตนาการ แสดงภาพแบบ Digital Animation ที่สามารถสร้างภาพดิจิตอล สนุกไปกับการค้นหาละติจูดดวงดาวบนฟากฟ้าตามเวลาที่กำหนด ด้วยอนิเมชั่น แบบ 2 มิติ เทคโนโลยีการจับการเคลื่อนไหวโต้ตอบการกระทำของผู้เคลื่อนไหวที่ผ่านและเคลื่อนไหวบนหน้าจอได้อย่างน่าอัศจรรย์
โซนที่ 8 สภาวะโลกร้อนกับการช่วยลดโลกร้อน แสดงการจำลองใช้พลังงานทดแทน แบบจำลองกังหันลม และแสดงสภาวะข้อมูลการเกิดสภาวะโลกร้อนและพลังงานทดแทน

สวนนกชัยนาท จึงเป็นมิติใหม่ในการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างครบวงจร ที่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากสวนนกชัยนาทจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์นกแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในแหล่งเรียนรู้เชิงทางภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ทำให้การเรียนรู้ดาราศาสตร์เป็นเสมือนเรื่องใกล้ตัว และถือเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาสวนนกชัยนาท ได้ชื่อว่าเป็น “ท้องฟ้าจำลองแห่งแรกของจังหวัดชัยนาท”

 
วันนี้.....คุณเที่ยวสวนนกชัยนาทแล้วหรือยัง "ร้อยความสำราญ ล้านความรู้ สู่ประตูสวนนกชัยนาท" เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. โทร ในวันและเวลาราชการ : 0 5647 6617 ต่อ 203 โทร ทุกวัน เวลา09.00 - 17.00 น : 0 5647 6624

ติดต่อเราที่นี่...

สวนนกชัยนาท
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
0-5647-6617/0-5647-6624
สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

Copyright © 2019. ร้อย...ความสำราญ ล้าน...ความรู้ สู่...สวนนกชัยนาท. Designed by Shape5.com

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.