เกี่ยวกับสวนนกชัยนาท พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 05:28 น.

สวนนกชัยนาท ได้ริเริ่มขึ้นและจัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๒๖ ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ เชิงเขาพลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท ริมถนนพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข ๑) สมัยที่นายกุศล ศานติธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๗) มีเนื้อที่เพียง ๕๐ ไร่ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์นก ที่นำพาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจกระจายลงสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การก่อสร้างยังไม่คืบหน้าไปนั้น ท่านก็ประสบปัญหาด้านสุขภาพเสียชีวิตลง

ต่อมา ดร.ไพรัตน์ เดชะรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐) ผู้ดำเนินงานสานต่อโครงการสวนนกชัยนาท ได้จัดส่งคณะกรรมการสวนนกชัยนาทและสโมสรโรตารี ประกอบด้วยข้าราชการ สมาชิกสภาจังหวัดและนักธุรกิจภาคเอกชนท้องถิ่น ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๗ เมษายน ๒๕๒๙ ณ สวนนกจูล่ง ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อนำรูปแบบสวนนกเปิดกว้างขนาดใหญ่ที่ประสบผลสำเร็จมาประยุกต์ปรับใช้ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยการก่อสร้างกรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชียและขยายเนื้อที่จากเดิมออกไปถึง ๒๔๘ ไร่ ๑๓ ตารางวา เพื่อรองรับความเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และดำริริเริ่มงานมหกรรมหุ่นฟางนกขึ้น

ดังนั้น นายกุศล ศานติธรรมและนายไพรัตน์ เดชะรินทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จึงถือเป็นสองนักพัฒนาที่มีคุณูปการต่อสวนนกชัยนาทให้มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจดูแลรับผิดชอบสวนนกชัยนาทโดยตรงในพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาทแปลงที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๘๐๘๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๑๕๒๑ รายละเอียดว่า “สวนนกชัยนาทและอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๔๘ ไร่ ๑๓ ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่)ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและเป็นการอนุรักษ์นก การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย รวมทั้งเป็นการพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท”

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ จากการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๑ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ( ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๑) จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ภายในสวนนกชัยนาทให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยกรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชีย กรงนกเล็ก วิหารหลวงปู่ศุข อาคารแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด หน้าผาน้ำตกจำลองเพื่อป้องกันดินพังทลายที่ใหญ่ที่สุด หุ่นฟางนกอินทรีขนาดใหญ่ทำจากฟางข้าวเคลือบด้วยเรซิน ศูนย์แสดงจำหน่ายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป (OTOP) และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

โดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้มีการพัฒนาสวนนกชัยนาทอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งความสำเร็จของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของการเปิดโลกแห่งการศึกษาเรียนรู้ ที่แปลกใหม่ หลากหลายและครบวงจร ตามสโลแกน “ร้อยความสำราญ ล้านความรู้ สู่สวนนกชัยนาท” ด้วยการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ ดังนี้

พ.ศ.๒๕๕๒

- ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสวนนกชัยนาท (Planetarium) จัดแสดงนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๘ โซนและห้องฉายดาวลักษณะโดมเอียงที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ถึง ๔๐ ที่นั่ง

พ.ศ.๒๕๕๓

- พิพิธภัณฑ์ไข่นก (Egg Museum) จัดแสดงและรวบรวมโมเดลไข่นกสายพันธุ์ต่างๆที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ ศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวงจรชีวิต วิวัฒนาการของนกและสัตว์ปีกต่างๆ

- อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามว่า รวบรวม รักษาพันธุ์ปลาด้วยการจัดแสดงตู้ปลาถึง ๗๕ ตู้ และตู้สัตว์น้ำจืด พันธุ์ไม้น้ำต่างๆ ศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และชีววิทยาพันธุ์ปลาน้ำจืด

- สนามเด็กเล่น Happy bird land (ดินแดนวิหคหรรษา) เครื่องเล่นสนามรูปแบบทันสมัย ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและสมอง พ.ศ.๒๕๕๔

- ปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในสวนนกชัยนาท ซุ้มประตูทางเข้าสวนนกชัยนาท ซุ้มประติมากรรมต่างๆ ได้แก่ คำขวัญจังหวัดชัยนาท กินรี Wing of Love ขนนกและโบยบินสู่สวรรค์ เพื่อการเรียนรู้งานศิลปะอีนทรงคุณค่าทางสุนทรียะ

- สะพานข้ามเกาะกลางน้ำที่ตั้งรูปหล่อเหมือนเจ้าแม่กวนอิม รูปหล่อเหมือนองค์เจ้าแม่กวนอิมรายล้อมด้วย ๑๒ ราศี บริเวณเกาะกลางน้ำเพื่อเป็นที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรูปเคารพองค์เจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนต่อเจ้าแม่กวนอิม

- ศูนย์สุขภาพ (Fitness Park) ส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยเครื่องเล่นเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อเป็นสถานที่แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

- ศูนย์วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ชีวิตจริงผ่านความคิดที่สร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดอย่างเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- ศูนย์รวมนกนานาชาติ สถานที่อนุรักษ์พันธุ์และจัดแสดงพันธุ์นกถึง ๕๘ ชนิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของนกอย่างใกล้ชิด เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์นกสวยงามในประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป

- โครงการสวนน้ำอวกาศ (space water park) ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๕๕ สวนน้ำที่มีสระว่ายน้ำ ทั้งระบบรวมสระเปิดและบริการคลองน้ำวน แหล่งสร้างสรรค์ประสบการณ์ดีๆในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวสร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

สวนนกชัยนาท เปิดให้เข้าบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๑๕ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถึงสี่แยกถนนสายเอเชีย ช่วงชัยนาท – ตาคลี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข ๑ ประมาณ ๗ กิโลเมตรสวนนกชัยนาทจะอยู่ทางขวามือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โทร ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ ต่อ ๒๑๘ ในวันและเวลาราชการหรือศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท โทร ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๒๔ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

การศึกษาดูงานโครงการสวนนกจูล่ง ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๒๙

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 06:24 น.